Thông tư 12/2022/TT-BGTVT hiệu lực ngày 15/08/2022 thay thế TT 41/2018/TT-BGTVT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT hiệu lực ngày 15/08/2022 thay thế TT 41/2018/TT-BGTVT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT hiệu lực ngày 15/08/2022 thay thế TT 41/2018/TT-BGTVT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải