Sẽ điện tử hóa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Sẽ điện tử hóa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) sẽ được kế thừa các quy định tạo thuận lợi, đồng thời bổ sung quy định theo hướng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá được nộp cho cơ quan Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan.Theo đó, những nội dung này sẽ được Tổng cục Hải quan đưa vào dự thảo Thông tư thay thế một số Thông tư như Thông tư 38/2018/TT-BTC; Thông tư 62/2019/TT-BTC; Thông tư 47/2020/TT-BTC và Thông tư 07/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, đảm bảo khi được ban hành Thông tư phù hợp với cam kết quốc tế về lĩnh vực xuất xứ, tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan cho biết thời gian qua, các quy định liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá được ban hành đã hướng đến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


Đáng chú ý như, Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19).


Theo đó, cơ quan Hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan của bản chính C/O và cung cấp bản chụp/bản scan C/O hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O. Đến nay, quy định nêu trên vẫn còn hiệu lực áp dụng và đang tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


Hiện Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các Thông tư số 38/2018/TT-BTC; 62/2019/TT-BTC, 47/2020/TT-BTC và 07/2021/TT BTC của Bộ Tài chính).


Trong đó sẽ kế thừa các nội dung thuận lợi nêu trên và có quy định cụ thể theo hướng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá được nộp cho cơ quan Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản chính thông quan Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


Trường hợp C/O được cấp trên Cổng thông tin một của quốc gia, một cửa ASEAN hoặc được cấp trên Trang thông tin điện tử theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, người khai hải quan không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, nhưng phải khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan.


Cụ thể tại dự thảo thông tư quy định nhiều nội dung liên quan đến hồ sơ xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu...