Hải quan Hải Phòng đo thời gian giải phóng hàng tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu

Hải quan Hải Phòng đo thời gian giải phóng hàng tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu

Trong cuộc đo thời gian giải phóng hàng sắp được triển khai tại Hải quan Hải Phòng, đơn vị thực hiện ở 5 đơn vị gồm: 4 chi cục hải quan cửa khẩu và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công.


Theo Hải quan Hải Phòng, mục tiêu của cuộc đo là đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa.


Phân tích, đánh giá các dữ liệu, kết quả đo; so sánh kết quả đo giữa các năm; trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan của đơn vị và của Ngành.


Kết quả cuộc đo của các chi cục được lựa chọn đo là cơ sở để Tổng cục Hải quan thực hiện xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng của Cục so với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về thời gian trung bình giải phóng hàng năm 2022.


Phạm vi đo, gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các chi cục từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.


Tại cuộc đo năm nay, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức đo tại 5 chi cục gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công.


Phương thức làm thủ tục hải quan: thủ tục hải quan điện tử; loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: tất cả loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thủ tục tại các chi cục nêu trên (loại trừ các loại hình hàng hóa XNK không nhằm mục đích thương mại, hàng gửi kho ngoại quan và loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất (G11 và G21)).


Thời gian thực hiện thu thập dữ liệu đối với 100% tờ khai đăng ký chính thức trong 6 ngày làm việc (19-24/9/2022).


Tháng 7, tại Cục Hải quan Hải Phòng có 194.412 tờ khai, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 4,82% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu là 100.492 tờ khai, xuất khẩu là 93.920 tờ khai.


Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công với 44.797 tờ khai; Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 4.822 tờ khai.


Tính chung trong 7 tháng, Hải quan Hải Phòng xử lý khoảng 1,3 triệu tờ khai. Tháng có tờ khai lớn nhất là tháng 6 với 204.255 tờ khai, trong khi tháng 2 có lượng ít nhất với 111.108 tờ khai.

Nguồn: Báo Hải Quan Online