Bước tiến mới trong quản lý xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bước tiến mới trong quản lý xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Dự thảo Thông tư thay thế các thông tư về kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được doanh nghiệp kỳ vọng khi ban hành sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho hoạt động thương mại.
Cụ thể dự thảo quy định: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được nộp cho cơ quan Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan từ bản gốc/bản chính thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; trường hợp C/O được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc được cấp trên Trang thông tin điện tử theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, người khai hải quan không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ.


Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan Hải quan cũng là nội dung rất mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng quy định kéo dài thời hạn được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.


Cụ thể, đối với hàng hóa áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt, dự thảo Thông tư cho phép thời hạn nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ là 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa nhập khẩu có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu, Việt Nam – Vương quốc Anh và Bắc Ai len, trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.


Ngoài ra, về chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng, dự thảo thông tư quy định: theo hướng người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan để áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ hoặc thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan theo các quyết định của Bộ Công Thương và được xử lý số tiền thuế nộp thừa trong trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp.