7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 14,8%