7 tháng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 434 tỷ USD

7 tháng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 434 tỷ USD

So với cùng kỳ năm ngoái, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam

tăng thêm hơn 57 tỷ USD.


Theo thông tin mới nhất, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 61,14 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 3,93 tỷ USD).


Trong đó, xuất khẩu đạt 30,61 tỷ USD, giảm 6,8% (tương ứng giảm 2,23 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 30,53 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD).


Như vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 433,6 tỷ USD, tăng 15,3%, tương ứng tăng 57,45 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.


Trong đó xuất khẩu đạt 217,34 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 30,92 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 26,53 tỷ USD).


Trong tháng 7 cả nước xuất siêu 74 triệu USD, tính chung trong 7 tháng cán cân thương mại thặng dư 1,08 tỷ USD.


Với kết quả trên, 7 tháng đầu năm, mỗi tháng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đạt gần 62 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt hơn 31,05 tỷ USD/tháng, nhập khẩu đạt gần 30,9 tỷ USD/tháng.


Nếu duy trì mức bình quân như 7 tháng qua, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 744 tỷ USD.